Meniu Principal

NOTĂ DE INFORMARE
privind securitatea datelor cu caracter personal
în cadrul Consiliul Județean Călărași1. Introducere
Consiliul Județean Călărași, cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918 Nr.1 Călărași, telefon 0242 311 301, cod fiscal 4294030, își asumă angajamentul de a proteja datele cu caracter personal colectate și de a se conforma prevederilor legale și de reglementare aplicabile protecției acestora.
Prezenta Notă de informare privind securitatea datelor cu caracter personal are rolul de a vă informa cu privire la:
a)activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de către Consiliul Județean Călărași , în calitate de operator de date cu caracter personal pentru desfășurarea activităților sale în scopul îndeplinirii obiectului de activitate;
b) măsurile de securitate tehnice și organizatorice implementate pentru protecția datelor cu caracter personal.
Consiliul Județean Călărași prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 2016/679 (“GDPR”) conform cerințelor legale și de reglementare aplicabile în materie de protecție a datelor cu caracter personal.Scopul și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislația europeană și națională în vigoare, Consiliul Județean Călărași are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal care îi sunt furnizate sau încredințate.

Prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor administrative, organizaționale și fiscale, cum ar fi:

executarea Ordinului/Deciziei/Contractului individual de muncă (CIM), întocmirea dosarului de personal, fișa postului;

completarea REVISAL;

întocmirea și transmiterea statelor de plată;

alimentarea cardului de salariu; Tichete vacantă ;

plata salariului și/sau altor sume (deconturi) prin virament bancar;

comunicarea angajat - angajator;

Respectarea oricărei cerințe legale de reglementare în domeniul sănătății și securității muncii (colaborarea și schimbul de informații cu medicul de medicină a muncii, prevenirea și stingerea incendiilor PSI/SU);

Declarația 112; Declarația 394; Declarația 205 - când este cazul;

Monitorizarea/securitatea persoanelor, bunurilor, spațiilor utilizate de Consiliul Județean Călărași, în acest context Consiliul Județean Călărași poate supraveghea video unele părți ale incintelor în care își desfășoară activitatea pentru asigurarea pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a împrejmuirilor acestora;

Emitere adeverințe la solicitarea angajatului/persoanei vizate;

Scopuri arhivistice;

Scopuri statistice.

Dacă la angajare nu sunteți de acord cu fumizarea datelor personale, Consiliul Județean Călărași în calitate de angajator nu va putea să demareze demersurile legale pentru întocmirea Ordinului/Deciziei/CIM și executarea acestuia.

Temeiul legal al prelucrării datelor

Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă:

articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD - prelucrare în scopuri precontractuale și contractuale precum și pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revin operatorului Consiliul Județean Călărași conform articolului 6, alineat (1), litera (c) din RGPD

atunci când trebuie să prelucrăm datele personale pentru a executa anumite obligații legale în interesul legitim și asumat al angajaților noștri, putem solicita acestor angajați sa fumizeze informații și despre alte persoane vizate, cum ar fi membrii familiei (ex. copii și/sau părinți, aflați în întreținere pentru anumite deduceri personale). Pentru prelucrarea datelor copiilor minori sub 16 ani Consiliul Județean Călărași va solicita consimțământul părintelui/tutorelui.

Legislația care guvernează raporturile de muncă sunt: Codul Muncii, Codul Fiscal în vigoare.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Categoriile de date personale (imprimate sau digitale) care vă sunt solicitate și supuse prelucrărilor:

nume, prenume;

CNP;

seria și nr. de la C.I./ Pașaport;

sexul;

data și locul nașterii;

cetățenia;

semnătura;

datele din actele de stare civilă (ex. certificat căsătorie);

în unele cazuri datele din: certificat naștere copii, certificat deces: părinti, copii, socri, frati, bunii;

situația familiala (ex. acte divorț);

asigurări de sănătate și sociale;

profesie;

loc de munca;

date din CV (Curriculum Vitae);

formare profesionala - acte studii, calificări, cursuri de formare;

situația militară;

cazier judiciar;

detalii de contact;

număr de telefon personal, adresa de email, adresa de domiciliu/reședința, etc.;

permisul de conducere (în cazul șoferilor);

date bancare (banca si IBAN);

referințe/recomandări;

fișa de instruire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă

fișa de instruire individuală pentru situații de urgență;

fișa medicală;

accidente de muncă;

decizie de pensie;

Datele necesare pentru îndeplinirea contractului cu dumneavoastră, în calitate de angajat, vor fi utilizate, strict în conformitate cu prevederile legale.
Modul de prelucrare a datelor cu caracter personal
În funcție de calitatea pe care o aveți, Consiliul Județean Călărași prelucrează datele dumneavoastră în scopuri și temeiuri diferite, după cum urmează:

Daca sunteți contribuabil sau o persoana fizica externa, prelucrarea datele dvs. cu caracter personal se face în următoarele scopuri:
- Pentru a trata cererile dvs. adresate instituției noastre;
- Pentru a vă confirma plățile pe care le-ați efectuat, serviciile online pe care le-ați accesat sau la care doriți sa vă furnizam informații suplimentare, răspunsuri etc.;
- În relațiile cu alte instituții publice, în conformitate cu procedurile de colaborare și în baza unui temei juridic de acces la date;
- Pentru conformarea cu cerințele de reglementare în vigoare;
- Pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea website-ului, a informațiilor și a spațiilor în care își desfășoară activitatea Consiliul Judetean Calarasi;
- Supraveghere video;
- În relațiile cu unii dintre furnizorii noștri (auditori, juriști etc.)Daca sunteți partener contractual (furnizor de produse și servicii) prelucrarea datele dvs. cu caracter personal se face în următoarele scopuri:
A. În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:
- păstrarea/ depozitarea (premergătoare arhivării) și arhivarea potrivit prevederilor legale ale documentației contractuale (inclusiv asigurarea operațiunilor conexe acestor activități) și/sau ale alor documente ce conțin date cu caracter personal;
- audit intern și extern, alte controale efectuate de instituții ale statului;
- asigurarea securității în incintele Consiliul Județean Călărași;
- gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte persoane care prestează un serviciu public (executori judecătorești, notari etc.)
- implementarea măsurilor tehnice și organizatorice care să asigure securitatea datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță).B. În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:
- derularea oricăror raporturi juridice rezultate din contractele încheiate între Consiliul Județean Călărași și dumneavoastră sau societatea pe care o reprezentați;
- în vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Consiliul Județean Călărași în
contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri:
- implementarea unei linii interne de raportare a neconformităților sesizate de către orice persoane în legătură cu serviciile oferite;
- îmbunătățirea serviciilor furnizate prin îmbunătățirea fluxurilor, politicilor și procedurilor interne;
- constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Consiliul Județean Călărași în instanță, precum și constituirea de probe în acest sens;
- derularea proceselor de achiziții la care participă și Consiliul Județean Călărași.


- proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor informatice existente sau noi și a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date);
- gestionarea reclamațiilor în legătură cu serviciile Consiliul Județean Călărași.


Dacă sunteți solicitantul unui post liber:
Prelucrăm datele personale conținute în CV-urile pe care le primim (nume si prenume, date de contact (telefon, email, adresa poștală), date privind formarea, experiența profesională, competențe profesionale etc., semnătura olografă, imagine, pentru a evalua calificările profesionale ale solicitanților pentru o poziție în cadrul instituției.


În conformitate cu cerințele legale aplicabile pentru întocmirea dosarului de recrutare/ angajare, conform cerințelor legale aplicabile, putem să vă solicităm copii după următoarele acte: carte de identitate, copii ale actelor de studii etc.
Aceste date cu caracter personal ne sunt furnizate de dvs. și puteți alege să nu ni le furnizați dacă nu doriți participarea la procesul de recrutare, colaborare cu noi.
Ne bazăm procesarea pe necesitatea încheierii și executării contractului de colaborare, precum și pe temeiul legal aplicabil acestui timp de activitate.

Dacă sunteți vizitator al instituției noastre (sediu și puncte de lucru):
-colectăm datele dvs. cu caracter personal prin intermediul sistemului de monitorizare video. Sistemul de monitorizare este semnalizat la intrarea in sediile noastre și politica de prelucrare a acestor date personale este disponibilă pe
site-ul web al instituției
www.calarasi.ro

Tipuri de date cu caracter personal prelucrate in cadru Consiliul Județean Călărași
"Date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice propriei sale identități fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Orice date care nu se încadrează în această definiție constituie „date fără caracter personal”.
Consiliul Județean Călărași prelucrează datele cu caracter personal pe care persoana vizată le furnizează în mod direct, precum și date personale primite de la instituții partenere sau terți autorizați pentru care exista obligații legale de prelucrare.
Putem colecta date cu caracter personal privitoare la dumneavoastră în următoarele situații:
- cu ocazia derulării relațiilor dintre dvs. și instituția noastră și prestării serviciilor solicitate de dvs. Consiliul Județean Călărași..
- cu ocazia unor cereri transmise Consiluilui Județean Călărași de către dvs.
- cu ocazia derulării relațiilor dintre dvs. și instituția noastră in calitate de reprezentanți ai partenerilor și furnizorilor noștri de produse și servicii.
- în momentul în care utilizați site-ul nostru. Website-ul Consiliul Județean Călărași poate include link-uri către alte website-uri care sunt gestionate de alte entități/ persoane juridice care nu sunt sub controlul Consiliul Județean Călărași și cu privire la care Consiliul Județean Călărași nu poartă nici o responsabilitate. Dacă accesați aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, ar trebui să consultați politicile de
confidențialitate ale acestor site-uri pentru a putea înțelege în ce mod prelucrează datele dvs. personale.
- putem colecta date și din alte surse (informații din baze de date ale instituțiilor partenere sau din baze de date publice).
- atunci când vizitați sediile noastre colectăm date cu caracter personal – imagini în scopul asigurării securității persoanelor vizate, a bunurilor și valorilor organizației în conformitate cu cerințele de reglementare aplicabile securității fizice (Legea 333/ 2003 și normele de aplicare).


Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor către contribuabili și/ sau îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de către Consiliul Județean Călărași. Datele colectate în scopurile menționate mai sus pot fi prelucrate în scopuri subsecvente, în măsura în care scopurile subsecvente sunt compatibile cu cele inițiale.
Date speciale ale angajaților deținute de Consiliul Județean Călărași

Consiliul Județean Călărași nu prelucrează date personale speciale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, și convingerile filozofice sau religioase și nu prelucrează date genetice, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

În cazul în care prelucrează date speciale ale angajaților în ce privește starea de sănătate, date biometrice, pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date referitoare la apartenența sindicală, Consiliul Județean Călărași va solicita angajatului acordul/consimțământul pentru prelucrarea acestui tip special de date, conform art. 9, alineat 1, litera (a).

Dacă considerați că într-un document pe care l-ați fumizat la angajare, din propria inițiativă (ex. cerere angajare, CV), ați prezentat date personale sensibile, puteți să solicitați ștergerea acestor informații și dovada ștergerii lor.

Sursa datelor cu caracter personal

Consiliul Județean Călărași colectează date personale direct de la dvs. sau de la terți (ex. recomandări, adeverințe de la alți angajatori, instituții de învățământ, instituții și autorități naționale și/sau locale).

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele personale ale angajaților sunt destinate utilizării de către Consiliul Județean Călărași sunt comunicate următorilor destinatari:

  1. Autorități publice centrale/locale (ITM, ANAF, MFE,MM, etc);

  2. Servicii sociale și de sănătate (CNPP, CNAS, ANPIS);

  3. Societăți împuternicite de operatorul Consiliul Judetean Calarasi (ex. societăți comerciale de pază și protecție, medicina muncii, etc.);

  4. Unități bancare;

  5. Altele: ex. firme de audit, etc.

Consiliul Județean Călărași garantează fiecărui angajat că dezvăluirea datelor către terți se face în baza prevederilor legale.
Către cine putem să transferăm datele personale
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Consiliul Județean Călărași poate
să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari:
persoana vizată și/sau reprezentanții săi autorizați, autorități judecătorești sau alte autorități publice de orice tip, organizații, furnizori de servicii poștale și curieri, alți parteneri contractuali și/ sau împuterniciți ai Consiliul Județean Călărași.
Confidențialitatea datelor personale reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte pentru noi.


Nu transmitem date personale către terțe părți decât dacă este necesar și numai datele necesare pentru asigurarea conformității cu cerințele legale sau contractuale si in baza unor cerințe legale sau a garanțiilor de securitate.


Transferarea datelor cu caracter personal in afara Spațiului Economic European (SEE)
Nu transferam date personale în afara SEE.Perioada de stocare a datelor personale

Consiliul Județean Călărași păstrează datele personale ale angajaților atâta timp cât este necesar scopului pentru care au fost colectate, în concordanță cu legislația privind protecția datelor personale. Durata de păstrare a datelor prelucrate în vederea încheierii și executării unui Ordin/Decizie/Contract individual de muncă este conform prevederilor legale.

Dacă la un moment dat, fiind în afara obligațiilor contractuale de muncă, vă veți exercita dreptul la ștergere a datelor, Consiliul Județean Călărași va continua să păstreze un set de date personale de baza (nume, data nașterii, perioada contractuală, etc.) conform cerințelor legale.
Drepturile angajaților și modul de exercitare al acestora

Aveți posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de către RGPD, să exercitați următoarele drepturi:
Dreptul de a fi informat - prezenta informare referitoare la protecția datelor cu caracter personal furnizează informațiile pe care aveți dreptul să le primiți.
Dreptul de acces la date - vă rugăm să ne contactați dacă doriți o confirmare că datele dumneavoastră sunt prelucrate și dacă doriți să vedeți cum sunt gestionate. Nu este nici o taxă în acest sens iar răspunsul este furnizat în termen de o lună de la data cererii (cu excepția cazului în care cererea este nefondată sau excesivă ).
Dreptul de rectificare - vă rugăm să ne informați cu privire la orice dată pe care ați dori să o rectificăm și vom răspunde în termenul legal de la data solicitării.

Vom transmite modificările oricăror terțe părți care trebuie să le schimbe și vă vom informa că acest lucru a fost făcut.
Dreptul de ștergere - puteți să vă exercitați dreptul de a șterge datele dvs. personale într-un număr de situații (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care a fost creat sau vă retrageți consimțământul dvs.). Unde este posibil se va respecta toate aceste cereri, deși unele detalii fac parte din dosarele permanente ale Consiliul Județean Călărași care nu pot fi în mod rezonabil eliminate, conform legii.

Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți să restricționați prelucrarea datelor dvs., dar trebuie să oprim prelucrarea. Acest lucru se poate cere atunci când doriți să verificați corectitudinea datelor sau scopul procesării acestora.

Dreptul la portabilitatea datelor - datele dvs. se află înregistrate atât în format fizic cât și electronic, în baze de date prelucrate manual/automat. Vom face tot ce se poate pentru a furniza informații într-un format portabil, dar este puțin probabil că vom putea crea sisteme automate pentru a face acest lucru.

Dreptul de opoziție - dacă putem, vom opri procesarea datelor dvs. dacă vă opuneți procesării bazate pe un interes legitim sau dacă în situația dumneavoastră personală apar situații care vă determină să vă exercitați acest drept (inclusiv profilarea).
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri - nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri.

Angajamentul și politica Consiliului Județean Călărași privind protecția și securitatea datelor

Consiliul Județean Călărași tratează cu mare seriozitate protecția și securitatea datelor. La datele personale ale angajaților poate avea acces numai personalul angajat cu atribuții specifice. Personalul care prelucrează datele dumneavoastră este instruit si obligat sub sancțiunea Codului Penal să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră personale.

Consiliul Județean Călărași a început să implementeze o serie de măsuri suplimentare de protecție a datelor cu caracter personal. Pe măsură ce acestea vor fi implementate veți fi informat periodic.
Sancțiuni pentru nerespectarea GDPR

În conformitate cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), există sancțiuni aplicabile persoanelor pentru nerespectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal. Conform prevederilor art. 12 din Legea nr. 190/2018, încălcarea anumitor dispozițiilor art. 83, alin. (4)-(6) din Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal constituie contravenție.

Conform art. 12 din Legea nr. 190/2018, sancțiunile contravenționale principale aplicabile sunt:

  • avertismentul

  • amenda contravențională.
Informați suplimentare

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor din Consiliul Județean Călărași la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la sediul Consiliul Județean Călărași.

Vă informăm că puteți să accesați pagina de internet a Consiliul Județean Călărași dedicată protecției datelor personale (RGPD): https://www.calarasi.ro

În Romania funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP") – B-dul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal: 010336 , București și aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro.

 

Nota de informare SITE CJC

Date de contact

Consiliul Judetean Calarasi

Strada 1 Decembrie 1918, nr.1, Calarasi

Tel : +4.0242.311.301

Fax: +4.0242.331.609

 

Web: www.calarasi.ro

E-mail: cjcalarasi@calarasi.ro

+4.0242.331.609

Program de audiente

MARTI : 10 - 12  Presedinte Ec. Vasile ILIUȚĂ
MIERCURI : 10 - 12  Vicepresedinte Jr.Beștea Mihăiță Constantin
JOI : 10 - 12  Vicepresedinte Ing.Samoilă Ion
LUNI : 9 - 11  Secretar General al Judetului Calarasi Paraschiv Aurel

Harta site | Politica de confidențialitate

Copyright © 2018 . Toate drepturile rezervate Consiliul Judetean Calarasi

 

Acest site foloseste cookie, prin continuarea navigarii prin site, va dati acordul cu privire la modul de utilizare al lor.